ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15732000011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25732001001 หลักเศรษฐศาสตร์3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35732001002 หลักการจัดการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45732001003 หลักการตลาด3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55732002004 สัมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65732009001 กฏหมายธุรกิจ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75732012001 การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85732012002 การบัญชีชั้นกลาง 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95732012003 การบัญชีต้นทุน 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105732012004 การบัญชีต้นทุน 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115732012005 การบัญชีชั้นสูง 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125732012006 การบัญชีชั้นสูง 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135732012007 การบัญชีภาษีอากร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145732012101 ระบบบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155732012102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165732012104 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175732012105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185732012106 การสอบบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195732012107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชชาชีพ2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205732012108 การภาษีอากร3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215732012109 การบัญชีการเงิน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225732018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235732018501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245732022001 การจัดการขาย3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255732022002 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265732022003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275732022004 การสื่อสารการตลาด3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285732022005 การวิจัยการตลาด2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295732022006 กลยุทธ์การตลาด3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305732022007 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315732022101 การบริการธุรกิจขนาดย่อม2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325732022102 การตลาดบริการ3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335732022103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345732022104 สัมมนาการตลาด2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355732022105 การนำเข้าและการส่งออก3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365732025101 งานการขายสินค้าและบริการ*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375732025102 งานบริการลูกค้า*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385732025103 งานการจัดการงานการตลาด0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395732025104 งานส่งเสริมการตลาด0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405732028001 ฝึกงาน1*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415732028002 ฝึกงาน1*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425732028003 ฝึกงาน2*-*-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435732028501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445732028502 โครงการ 1*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455732028503 โครงการ 2*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465732029004 การตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475732029010 การตลาดออนไลน์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485732029011 เทคนิคการตกแต่งร้าน2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495732042001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการตติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505732042002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8389940 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.