ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15732022105 การนำเข้าและการส่งออก3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25732025101 งานการขายสินค้าและบริการ*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35732025102 งานบริการลูกค้า*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45732025103 งานการจัดการงานการตลาด0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55732025104 งานส่งเสริมการตลาด0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65732028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75732028002 ฝึกงาน1*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85732028003 ฝึกงาน2*-*-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95732028501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105732028502 โครงการ 1*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115732028503 โครงการ 2*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125732029004 การตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135732029005 เทคนิคการนำเสนอ2-2-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145732029010 การตลาดออนไลน์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155732029011 เทคนิคการตกแต่งร้าน2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165732042001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175732042002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185732042003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195732042004 ระบบจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205732042005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215732042006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225732042007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235732042101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245732042102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255732042103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265732042104 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275732042106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285732042107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295732042108 การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305732042109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315732045101 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325732045102 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335732045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345732045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355732048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365732048002 ฝึกงาน 1*-*-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375732048003 ฝึกงาน2*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385732048501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395733062001 การถ่ายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405733062002 การถ่ายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415734000006 โภชนาการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425734000007 การประกอบอาหาร1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435734000008 การถนอมอาหารเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445734000009 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455734001001 สัมมนาวิชาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465734001002 เทคนิคการนำเสนอผลงาน1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475734001003 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485734001004 การจัดการงานวิชาชีพ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495734008001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505734041002 เทคนิคการนำเสนอผลงาน1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8407462 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.