ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15734041003 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25734042001 โภชนาการเพื่อชีวิต2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35734042002 วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหาร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45734042003 ความปลอดภัยในงานอาหาร3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55734042004 อาหารไทย2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65734042005 ขนมไทย2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75734042006 การแปรรูปอาหาร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85734042007 ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95734042103 เคมีอาหาร3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105734042104 ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115734042106 โภชนบำบัด2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125734042118 การจัดการธุรกิจขนมไทย2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135734042119 การจัดการธุรกิจเบเกอร์รี่2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145734042124 อาหารตะวันตก2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155734042131 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165734048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175734048501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185737000001 การโรงแรมและการท่องเที่ยว3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195737000002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205737000003 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215737000004 บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225737001001 การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235737001002 หลักการดำเนินงานโรงแรม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245737001003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255737012001 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265737012002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275737012003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285737012004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295737012005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305737012006 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315737012007 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325737015101 งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า*-*-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335737015102 งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345737015103 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355737015104 งานการประชาสัมพันธ์โรงแรม0-4-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365737015105 งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375737018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385737018501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395737019010 ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405737019202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415739000001 การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425739000003 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435739000005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445739000009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455739000010 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ0-6-3 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465739000015 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส0-2-1 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475739011001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485739011002 การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495739011003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505739012001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8504300 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.