ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15737000001 การโรงแรมและการท่องเที่ยว3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25737000002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35737000003 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45737000004 บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55737001001 การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65737001002 หลักการดำเนินงานโรงแรม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75737001003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85737012001 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95737012002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105737012003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115737012004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125737012005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135737012006 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145737012007 สัมมนาปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155737015101 งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า*-*-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165737015102 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม0-4-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175737015103 งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185737015104 งานการประชาสัมพันธ์โรงแรม0-4-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195737015105 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม*-*-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205737018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215737018501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225737019010 ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235737019202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245739000001 การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255739000003 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265739000005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275739000009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285739000010 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ0-6-3 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295739000015 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส0-2-1 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305739011001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315739011002 การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325739011003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335739012001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345739012002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355739012003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365739012004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375739012005 การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385739012006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395739012007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405739012101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415739012107 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425739012110 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย1-4-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435739012116 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445739012127 วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455739012202 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465739018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475739018501 โครงการ0-4-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485920001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495920001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505920001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8377931 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.