ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15920001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25920001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35920001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในงานอุตสาหกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45920001303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55920001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65920001402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75920001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85920001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95920001607 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105920002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115920002002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125920009206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135920011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145920011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155920011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165920012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175921001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185921001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195921001003 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205921001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215921001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225921012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235921012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245921012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255921012106 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265922001004 การขายเบื้องต้น 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275922001006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285922001007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295927001001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305927001003 ศิลปะการให้บริการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315927001005 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325927012002 การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335927012003 งานครัวโรงแรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345927012005 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355931222111 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365932045102 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375932045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385932045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395940001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405940001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415941052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425941052009 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435941052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445941052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455941052162 เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465941052167 การตัดต่อระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475941052168 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485941052172 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495941058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 22-10-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505942042003 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8151951 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.