ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15931222111 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25932045102 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35932045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45932045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55940001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65940001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75941052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85941052009 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95941052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105941052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115941052162 เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125941052167 การตัดต่อระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135941052168 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145941052172 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155941058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 22-10-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165942042003 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175942042004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185942042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195942042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205942042008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215942042009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225942042101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235942042105 การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245942042123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255942042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265942048501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275942048502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
286040001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
296040001103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
306040001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
316040001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326040001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
336040001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
346040001501 ประชาคมอาเซียนศึกษา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
356040001503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
366040001504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
376040001508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
386040001605 กายใจเป็นสุขในการทำงาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
396041042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406041042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416041042003 ระบบควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426041042004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
436041042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
446041042010 การป้องกันระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
456041042105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
466041042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
476041052001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
486041052002 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
496041052003 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
506041052005 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8535659 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.