ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15942042004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25942042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35942042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45942042008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55942042009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65942042101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75942042105 การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85942042123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95942042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105942048501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115942048502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
126040001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
136040001103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
146040001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
156040001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
166040001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
176040001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
186040001501 ประชาคมอาเซียนศึกษา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
196040001503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
206040001504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
216040001508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
226040001605 กายใจเป็นสุขในการทำงาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
236041042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
246041042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
256041042003 ระบบควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
266041042004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
276041042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
286041042010 การป้องกันระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
296041042105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
306041042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
316041052001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326041052002 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
336041052003 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
346041052005 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 33-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
356041052006 การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
366041052007 ระบบควบคุม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
376041052008 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
386041058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
396042042001 การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406042042002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416042042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426042042010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43604204205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
446042042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
456042042108 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
466042042114 เหมืองข้อมูล Data mining2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
478888888888 888888888888888888888-8-88 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4899999999 99999999999999999999999-9-9 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49ม.3_0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3)2-4-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50ม.3-0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3_รวมสิน)1-2-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8407130 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.