ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
16041052006 การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26041052007 ระบบควบคุม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36041052008 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46041052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
56041052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
66041052162 เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
76041052167 การตัดต่อระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
86041052168 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
96041052172 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
106041058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
116042042001 การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
126042042002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
136042042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
146042042010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15604204205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
166042042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
176042042108 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
186042042114 เหมืองข้อมูล Data mining2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
196140001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
206140001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
216140001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
226140001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
236140001402 สถิติ้พื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
246140001501 ประชาคมอาเซียนศึกษา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
256140001503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
266140001508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
276140002001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
286140002002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
296141042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
306141042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
316141042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326141042007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
336141042008 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
346141042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
356141042118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
366141042119 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
376141042140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
386141048502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 10-3-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
396141052001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406141052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416141052005 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426141052009 เทคโนโยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
436141058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
446141058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ22-10-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
456142042001 การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
466142042003 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
476142042004 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
486142042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
496142042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
506142042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8533001 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.