ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
101060003 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
201060004 ฝึกฝีมืองานไม้0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
301060005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
401060006 ประมาณราคาก่อสร้าง1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
501080001 ศิลปและภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
601080002 การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
701080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
801080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
901080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1001080006 งานปูน1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1101080007 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1201090002 การระดับ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1320000004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420000006 การเงินส่วนบุคคล3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520000007 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620001001 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720001005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820001006 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920001101 ภาษาไทยพื้นฐาน 12-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 22-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120001103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 32-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220001104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320001106 ศิลปการพูด1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2420001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2520001202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620001203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720001204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820001205 การสนทนาภาษาอังกฤษ 22-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920001206 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020001207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2-0-2 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3120001209 วสาส่สาน1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322000120x ภาษาอังกฤษ 12-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320001215 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420001220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520001221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3620001222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 20-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3720001223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820001224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920001232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4020001233 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120001235 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220001237 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4320001239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า1-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4420001244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4520001245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4620001250 ภาษาจีนพื้นฐาน10-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4720001251 ภาษาจีนพื้นฐาน22-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4820001301 วิถีธรรมวิถีไทย1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4920001302 ภูมิเศรษฐศาสตร์0-2-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5020001303 การดำรงชาติไทย2-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8287399 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.