ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121051006 ปฎิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กฯ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221051007 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321051008 ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421051009 ปฎิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสฺ์และวงจร 10-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521051010 ทฤษฏีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621051011 ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721051012 ทฤษฎีวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821051013 ปฎิบัติวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921051014 ทฤษฎีวงจรดิจิตอล 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021051015 ปฎิบัติวงจรดิจิตอล 10-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121051016 ทฤษฏีเครื่องรับวิทยุ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221051017 ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321051018 ทฤษฎีเครื่องเสียง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421051019 ปฎิบัติเครื่องเสียง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521051020 ทฤษฎีโทรทัศน์ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621051021 ปฎิบัติโทรทัศน์ 10-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721052063 ปฎิบัติช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821052101 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921052102 ปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021052103 ทฤษฎีเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121052104 ปฎิบัติเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221052116 คอนกรีตเทคโนโลยี1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321052201 ทฤษฎีวงจรดิจิตอล 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421052202 ปฎิบัติวงจรดิจิตอล 20-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521052203 ทฤษฎีไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621052204 ปฎิบัติไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721052207 วิทยาการก้าวหน้าดิจิตอลและไมโครคอมฯ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821052301 ทฤษฎีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921052302 ทฤษฎีเครื่องส่งวิทยุ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021052303 ปฎิบัติเครื่องส่งวิทยุ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121052304 ทฤษฎีเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221052305 ปฎิบัติเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321052306 ทฤษฎีสายส่งและสายอากาศ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421052307 ปฎิบัติสายส่งและสายอากาศ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521052308 ทฤษฎีระบบโทรศัพท์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621052309 ปฏิบัติระบบโทรศัพท์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721052313 หลักการสื่อสารดาวเทียม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821052403 งานติดตั้งระบบเสียงสาธารณะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921052404 ทฤษฎีโทรทัศน์ 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021052405 ปฎิบัติโทรทัศน์ 20-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121052406 ทฤษฎีวิดิโอเทป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221052407 ปฎิบัติวิดิโอเทป0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321052504 คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421052601 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521052602 ป.งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621052603 ปฏบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721052604 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821052605 ปฏิบัติงานช่างอีเล็กทรอนิกส์ 50-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921052606 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021060001 ภาพร่างและศิลปะ1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8345611 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.