ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121064106 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 61-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221064201 ปฏิบัติงานโยธา0-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321064301 ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม 1*-*-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421064304 ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521065001 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621080001 ภาพร่าง 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721080002 ศิลปะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821080003 หลักการออกแบบเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921080021 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021081001 การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121081002 การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221081003 พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321081004 การออกแบบสถาปัตยฯ 21-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421081005 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521081006 เทคนิคการตกแต่งแบบ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621081007 การทำหุ่นจำลอง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721081008 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821081009 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921081010 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021081011 การประมาณราคาก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121081012 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม12-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321082002 การอออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521082005 การเขียนแบบก่อสร้าง20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621082006 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721082007 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821082009 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921082010 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021082101 การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121082102 การเขียนแบบก่อสร้าง 41-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221082103 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321082104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421082105 การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521082106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621082107 วัสดุก่อสร้าง22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721082108 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821082110 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921082113 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021082115 กฏหมายอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121082116 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221082117 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321082118 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421082120 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521083002 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621083004 ไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721088001 ฝึกงาน0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821088501 โครงการ4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921112201 การวางผังโรงงานและการติดตั้ง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021112202 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5581081 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.