ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
122012406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222012407 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322012408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422012409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522012410 หลักการเขียนโปรแกรม2-2-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622012411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722012412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822012413 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922012414 การสร้างเวบเพจ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1022012415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1122012416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1222012417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1322012418 เทคโนโลยีสำนักงาน4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1422012419 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1522012422 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622012501 ความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการเบื้องต้น2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722012502 ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822012503 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 12-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922012504 หลักการเขียนโปรแกรมขั้นต้น2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022012505 โปรแกรมตารางงาน 12-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122012506 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222012507 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องต้น2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322012508 โปรแกรมตารางงาน 22-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422012509 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522012510 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622012511 เสริมประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722012512 คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822012513 โปรแกรมประมวลผลคำ 22-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922012514 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 22-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022012515 การเขียนโปรมแกรมภาษาโคบอลเบื้องต้น2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122012702 การปรับปรุงบุคลิกภาพ1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222012812 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322012815 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422012831 ภาษาจีน14-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522013001 กฎหมายพาณิชย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622013201 เหตุการณ์ปัจจุบัน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722013202 เอกสารทางธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822013501 การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922014801 ภาษาต่างประเทศ14-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022015001 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122016001 เอกสารธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222016002 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322016004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422016201 หลักการสหกรณ์เบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522016302 การพัฒนาบุคลิกภาพ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622022003 กิจกรรมการวิชาชีพ 12-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722022004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822032002 การประชาสัมพันธ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922033002 ลีลาศ0-2-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022033003 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8493960 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.