กรุณาเลือกระดับชั้น --> เลือกกลุ่มนักเรียนที่เป็นที่ปรึกษา --> บันทึกข้อมูลพฤติกรรม (บันทึกข้อมูลได้ครั้งละ 1 คน )
ระดับ ปวช. บันทึก 6 ภาคเรียน ปวส. บันทึก 4 ภาคเรียน
เมื่อต้องการพิมพ์ให้คลิ๊กที่รูปเครื่องพิมพ์