ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

ประวัติวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งราชอาณาจักรไทย ทรงสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล พระราชทานเป็นของขวัญที่ยั่งยืนแก่ประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อตอบแทนน้ำใจไมตรีรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์และความเป็นมิตรที่ดีต่อกันของประชาชนทั้งสองประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการโรงเรียนพระราชทานฯในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นประธานโครงการวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชาเพียงแห่งเดียวที่ เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา การพระราชทานโรงเรียนแห่งนี้เป็นการพระราชทานโรงเรียน  ทั้งระบบ ตั้งแต่การสำรวจความต้องการของชุมชน การก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู นักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการบริหาร  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  การพระราชทานทุนการศึกษาแก่ครูและนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 

ประวัติวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

 

 

 

ทดสอบระบบ

ทดสอบระบบ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like