ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน ๑ สนาม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๔,๙๙๗.๕๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 


๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                  (e-Government  Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ              งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน

๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sisat.ac.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๖๓๑๓๖๙ ต่อ ๑๖๑ ในวันและเวลาราชการ
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้รับอนุมัติเงินค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน  ๑  สนาม  จากงบประมาณประจำปี  ๒๕๖๐  จากจังหวัดศรีสะเกษ  แล้วเท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

[อ่านรายละเอียดทั้งหมด]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like