ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 1 สนาม

สอบราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 1 สนาม

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม  ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จำนวน  1  สนาม  ราคากลางของงานปรับปรุงก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,224,997.53.- บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์-) ไม่ถือว่าราคากลางที่กำหนดไว้ในประกาศต้องมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามนั้น  รายละเอียดการจ้างเหมาตามรูปแบบที่กำหนดแนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government  Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  30 พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและรูปแบบรายการ และยื่นซองสอบราคาได้ที่งานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  24  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  6 ธันวาคม  2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4563-1369 ต่อ 161 โทรสาร  0-4561-2698  ในวันและเวลาราชการ  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  7  ธันวาคม  2559  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้รับอนุมัติเงินค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม ปรับปรุงสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 1 สนาม จากงบประมาณประจำปี  2560 จากจังหวัดศรีสะเกษ  แล้วเท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like