ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค  จำนวน  1  รายการ      ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,690,000.- บาท  (-หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่น-) ไม่ถือว่าราคากลางที่กำหนดไว้ในประกาศต้องมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามนั้น  รายละเอียดการจ้างเหมาตามรูปแบบที่กำหนดแนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า                  845,000.-  บาท  (-แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

4.  ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                         (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น.  ถึงเวลา  14  ธันวาคม  2559                     เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคาได้ที่งานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  2559  ถึงวันที่  19 ธันวาคม  2559 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4563-1369 ต่อ 161 โทรสาร  0-4561-2698  ในวันและเวลาราชการ  สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sisat.ac.th  และ www.gpuocurement.go.th

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  20  ธันวาคม  2559  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค  จำนวน  1  รายการ จากงบประมาณประจำปี  2560   แล้วเท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

[อ่านรายละเอียด]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like