ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (2 ชั้น)

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (2 ชั้น)

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (2 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  1  หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  6,490,744.22  บาท (-หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.      เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกดังกล่าว

ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน พร้อมสำเนาสัญญาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,245,300.-บาท  (-สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสำเนาสัญญาจ้างที่แล้วเสร็จ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นเสนอให้แก่วิทยาลัยเทคนิค

ศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.  ไม่เป็นผู้ไม่รับสิทธิ์ความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่  กวพ. กำหนด

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยหน่วยภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                     (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดภาครัฐ

8.  คู่สัญญาต้องรับละจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่............-..............ระหว่างเวลา………น.  ถึง.....................น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา/ ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  2,500.-  บาท  (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร  ในระหว่างวันที่........................................ถึงวันที่.........................................  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา          ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  www.sisat.ac.th หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  045-631369  ต่อ  161  ในวันและเวลาราชกา  (08.30น.-16.30น.)

 

ประกาศ ณ วันที่          เดือน  ธันวาคม  พ.ศ  2559

[รายละเอียด]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like