ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,820,000.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ประกอบด้วย
1. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขาตั้งและชุดควบคุม จำนวน 4 ชุด
2. ดิจิตอลมิกซ์เซอร์ 40 อินพุท พร้อมสเตท จำนวน 1 ตัว
3. ไวร์เลส ย่าน UHF จำนวน 3 ชุด
4. เครื่องขยายเสียง 2 x 1600 วัตต์ จำนวน 4 ตัว

5. อนาลอก มิกเซอร์ 12 อินพุท จำนวน 4 ตัว
6. ชุดสเตทบ็อก (Stage box) จำนวน 1 ชุด
7. Vocal ไมโครโฟน จำนวน 10 ตัว
8. Condenser ไมโครโฟนสำหรับกระเดื่อง จำนวน 1 ชุด
9. ชุดไมโครโฟนสำหรับกลอง 7 ชิ้น จำนวน 1 ชุด
10. สายมัลติคอร์ 32 คู่ 200 ฟุต จำนวน 1 ชุด
11. รอกโซ่ ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 ตัว
12. ตู้ลำโพงมีเพาเวอร์แอมป์ในตัว จำนวน 4 ตัว
13. ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ดังกล่าวยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (แคตตาล็อกครุภัณฑ์) เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ นำมาพิจารณาจัดทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยผู้สนใจยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น.หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึงงานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4563-1369 ต่อ 161 โทรสาร 0-4561-2698 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like