ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

 

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน  1,820,000.- บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  ประกอบด้วย

1.  ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขาตั้งและชุดควบคุม                       จำนวน  4  ชุด

2.  ดิจิตอลมิกซ์เซอร์  40  อินพุท  พร้อมสเตท                            จำนวน  1  ตัว

3.  ไวร์เลส ย่าน  UHF                                                                  จำนวน  3  ชุด

4.  เครื่องขยายเสียง  2 x 1600  วัตต์                                             จำนวน  4  ตัว

5.  อนาลอก  มิกเซอร์  12  อินพุท                                                จำนวน  4  ตัว

6.  ชุดสเตทบ็อก  (Stage  box)                                                      จำนวน  1  ชุด

7.  Vocal  ไมโครโฟน                                                                   จำนวน  10  ตัว

8.  Condenser  ไมโครโฟนสำหรับกระเดื่อง                                จำนวน  1  ชุด

9.  ชุดไมโครโฟนสำหรับกลอง  7  ชิ้น                                        จำนวน  1  ชุด

10.  สายมัลติคอร์  32  คู่  200  ฟุต                                                 จำนวน  1  ชุด

11.  รอกโซ่  ขนาด  2  ตัน                                                              จำนวน  2  ตัว

12.  ตู้ลำโพงมีเพาเวอร์แอมป์ในตัว                                               จำนวน  4  ตัว

13.  ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                                              จำนวน  1  ชุด

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จึงขอประกาศเชิญชวนให้บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ดังกล่าว  และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมประชาพิจารณ์ ให้ข้อ  เสนอแนะข้อทักท้วงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  เปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเหมาะสมต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  กิจกรรม  จัดหาครุภัณฑ์ระบบเสียง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการแสงสินค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ  อันเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัด รวมทั้งการจัดแสดงสด การประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด เพื่อให้ระบบเสียงที่ได้มาตรฐาน ในการสนับสนุนและบริการตามภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และพิธีสำคัญ ๆ  ของจังหวัด รวมทั้งได้บูรณาการด้านการเรียนรู้  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ผู้มีความประสงค์จะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงให้จัดส่งเอกสาร ข้อเสนอแนะข้อทักท้วง หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 08.30-16.30  น. ได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ส่งถึงงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เลขที่ 319  หมู่  8  ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sisat.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4563-1369 ต่อ 161 โทรสาร 0-4561-2698 ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้มีความประสงค์จะประชาพิจารณ์  เสนอแนะข้อทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  (ชื่อ-สกุล และที่อยู่)  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560
[อ่านรายละเอียด]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like