ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง จำนวน 13 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง จำนวน 13 รายการ

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]

ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง  จำนวน      13  รายการ  โดยวิธีการสอบราคา  ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  105/2560   ลงวันที่  15  มีนาคม  2560  นั้น

ผลปรากฎว่ารายการซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง  จำนวน  13  รายการ  โดยวิธีการสอบราคา  ผู้ชนะการเสนอราคา  คือ บริษัท ซีเอฟดี  จำกัด  โดยเสนอราคารวมเป็นจำนวนเงิน  1,745,000.-  บาท  (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560

 

 

นายสำราญ   สีปวน

(นายสำราญ   สีปวน)

รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like