ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง จำนวน 13 รายการ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง จำนวน 13 รายการ

[ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ]

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง  จำนวน  13  รายการ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ  โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง  จำนวน  13  รายการ  ประกอบด้วย

1.  ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมขาตั้งและชุดควบคุม                       จำนวน  4  ชุด

2.  ดิจิตอลมิกซ์เซอร์  40  อินพุท  พร้อมสเตท                            จำนวน  1  ตัว

3.  ไวร์เลส ย่าน  UHF                                                                  จำนวน  3  ชุด

4.  เครื่องขยายเสียง  2 x 1600  วัตต์                                             จำนวน  4  ตัว

5.  อนาลอก  มิกเซอร์  12  อินพุท                                                จำนวน  4  ตัว

6.  ชุดสเตทบ็อก  (Stage  box)                                                     จำนวน  1  ชุด

7.  Vocal  ไมโครโฟน                                                                  จำนวน  10  ตัว

8.  Condenser  ไมโครโฟนสำหรับกระเดื่อง                               จำนวน  1  ชุด

9.  ชุดไมโครโฟนสำหรับกลอง  7  ชิ้น                                        จำนวน  1  ชุด

10.  สายมัลติคอร์  32  คู่  200  ฟุต                                                 จำนวน  1  ชุด

11.  รอกโซ่  ขนาด  2  ตัน                                                             จำนวน  2  ตัว

12.  ตู้ลำโพงมีเพาเวอร์แอมป์ในตัว                                              จำนวน  4  ตัว

13.  ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                                            จำนวน  1  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สอบราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ณ             วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย                 หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน              สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม  2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม  2560  เวลา  08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4563-1369 ต่อ 161  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.sisat.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  ณ  งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  28 มีนาคม  2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560

 

(ลงชื่อ)  สำราญ   สีปวน

(นายสำราญ   สีปวน)

รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like