ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน  ๑  โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา  เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน ๑  โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ .../

[ดาวน์โหลดเอกสาร 1] [ดาวน์โหลดเอกสาร 2]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like