วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

กรุณา Sign in เข้าระบบก่อนครับ

OK
เข้าพื้นที่ล่าสุด
ระบบจะจับเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม "ลงชื่อเข้าพื้นที่" ระบบจะหยุดจับเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม "ลงชื่อออกนอกพื้นที่" พร้อมกับบันทึกตำแหน่ง GPS ของท่าน

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่
เมลย์
เวลาเข้า
เวลาออก
อุณหภูมิ
อยู่ในพื้นที่
พิกัด GPS

โปรไฟล์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

จัดเก็บเอกสารได้ทุกรูปแบบ เอกสารจะถูกเก็บไว้ที่ Server ของทางวืทยาลัย

ไฟล์เอกสาร

ที่
วันที่
ตำถาม
คำตอบ
...