รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่
เมลย์
เวลาเข้า
เวลาออก
อุณหภูมิ
อยู่ในพื้นที่
พิกัด GPS

โปรไฟล์ของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

จัดเก็บเอกสารได้ทุกรูปแบบ เอกสารจะถูกเก็บไว้ที่ Server ของทางวืทยาลัย

ไฟล์เอกสาร

ที่
วันที่
ตำถาม
คำตอบ
...