คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายประยูร   เดือนเพ็ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21032006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-23
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-24
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31032002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-33
31032003มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-33
31032005วัสดุและโลหะวิทยา3-0-33
31032302งานประกอบโครงสร้างโลหะ2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31032302 ---------//
สอห.21,มอห.21
//------------- 31000101 -------------//
สอห.11,มอห.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31032003 -------------//
สอห.11,มอห.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
- -
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31032302 -------------//
มอห.21,สอห.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21032006 -------------//
ชช.22
โฮมรูม
//------------- 31032002 -------------//
มอห.11,สอห.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31032005 -------------//
สอห.21,มอห.21
มอต.111
//------------- 31000007 -------------//
มอต.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ