คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายประยูร   เดือนเพ็ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-26
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31032007ทดสอบวัสดุ2-3-32
31032102โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-35
31032303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-35
31032304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-35

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31032102 ---------//
มอห.21,สอห.21
//--------- 31000105 ---------//
มอห.21,สอห.21
//--------- 31032007 ---------//
สอห.21,มอห.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31032304 ---------//
สอห.21
//------------- 31032102 -------------//
มอห.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอห.21,มอห.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มอห.21,สอห.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31032303 ------------------//
มอห.21,สอห.21
โฮมรูม
//------------- 31032304 -------------//
สอห.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000007 -------------//
มออ.12
//------------- 31000007 -------------//
มอย.114
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ