คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบุญชัย   วสยางกูร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012003งานส่งกำลังรถยนต์2-3-38
21012006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-26
21012104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-27
21018001ฝึกงาน0-0-44
21018501โครงการ0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012006 ---------//
ชย.11,ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21018001 ---------//
ชย.36,ชย.35
//--------- 21012003 ---------//
ชย.32
ชย.32
//--------- 21012006 ---------//
ชย.16,ชย.15
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21018001 ---------//
ชย.36,ชย.35
//--------- 21012006 ---------//
ชย.14,ชย.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012104 -------------//
ชย.32
โฮมรูม
ชย.31,ชย.32
//------------- 21012104 -------------//
ชย.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012003 ---------//
ชย.31,ชย.32
//--------- 21012003 ---------//
ชย.31
ชย.31
//------------------ 21018501 ------------------//
ทวิ-ชย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ