คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทส.31
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายลภณ บุญปก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2901-2109ปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-9-39
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2901-2012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-9-39
2901-8501โครงการ *-*-44
2901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
 รวม  3-24-15 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012109 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012111 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 29018501 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//--------- 29012109 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
นายนเรศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 29012111 ---------//
นายชวินทร์ พลหาญ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012111 ---------//
นายชวินทร์ พลหาญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012111 -------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
โฮมรูม
//--------- 29012012 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29011003 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//--------- 29018501 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//------------- 29012109 -------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ