ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132084001 ธุรกิจประกันภัย 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232084002 ธุรกิจประกันภัย 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332084003 ธุรกิจประกันภัย 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432084004 ธุรกิจประกันภัย 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532086001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632092001 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732092002 การบริการพยาบาลเบื้องต้น4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832092003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932092004 งานบริการส่วนหน้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032092005 สุขศึกษาในสถานพยาบาล4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132092006 การจัดการธุรกิจสุขภาพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232092007 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332092008 โภชนบําบัด4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432092009 การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532092010 อนามัยชุมชน4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632092011 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732092012 อนามัยครอบครัว3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832092013 การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932092014 อนามัยแม่และเด็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032092015 สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132092016 การแนะแนวสุขภาพ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232092017 นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332092018 วิทยาศาสตร์การกีฬา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432092019 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532092020 กีฬาเพื่อสุขภาพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632092021 เวชศาสตร์ฟื้นฟู3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732092022 การแพทย์แผนไทย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832092023 นวดเพื่อสุขภาพ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932092024 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032094001 ธุรกิจสถานพยาบาล 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132094002 ธุรกิจสถานพยาบาล 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232094003 ธุรกิจสถานพยาบาล 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332094004 ธุรกิจสถานพยาบาล 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432096001 โครงการ16-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532102001 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632102002 หลักการประชาสัมพันธ์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732102003 หลักการโฆษณา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832102004 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932102005 ความรู้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032102006 เทคนิคการถ่ายภาพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132102007 การสื่อสารการตลาด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232102008 การวิจัยและประเมินผลสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพัน0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332102009 วาทศิลป์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432102010 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532102011 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632102012 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732102013 ภาษาเพื่อการสื่อสาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832102014 การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932102015 หลักการและปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032102016 ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8305581 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.